skip to Main Content

Kvalitet och ansvar

Vårt huvudsakliga fokus är att erbjuda bästa möjliga vård och omsorg. Detta uppnår vi genom ett medvetet, systematiskt och kunskapsbaserat kvalitetsarbete. Våra kunder ska känna sig trygga i vetskapen att vi erbjuder rätt kompetens och rätt resurs för varje enskild individ.

Vi vill:

  • Möta våra kunders behov och önskemål.
  • Genomföra mätningar och uppföljningar av vården vi utför.
  • Arbeta kontinuerligt med kompetensutveckling och värna om en trygg arbetsmiljö.
  • Följa etiska riktlinjer och uppfylla de krav som gäller enligt rådande lagar och föreskrifter.

Hur arbetar vi med kvalitet:

  • Vi grundar vårt arbetssätt på evidensbaserad kunskap
  • Vi utgår från individens situation, erfarenhet och önskemål
  • Vi använder oss kontinuerligt av kundundersökningar, brukarindex, intern och extern revision och medarbetarundersökningar

Våra rutiner för egenkontroller, riskanalyser och avvikelserapporter skapar förutsättningar för ett effektivt förbättringsarbete. Vårt arbete med ständiga förbättringar gör att vi ständigt rör oss framåt. Det ger oss möjlighet att lära av varje individ och fortsätta utvecklas som verksamhet, organisation och enskilda medarbetare.

Kvalitetsmål

På Friab ser vi vårt kvalitetsarbete som en ständigt pågående process och strävan. Vi följer aktuell vetenskap, teknik och samhällsutveckling för att ständigt ligga i framkant gällande vilka metoder och vilken uppföljning vi använder oss av.

Har du frågor om vårt kvalitetsarbete är du välkommen att kontakta oss!

Vår värdegrund

Friabs värdegrund är:

”Med stort engagemang och ett varmt bemötande bedrivs våra verksamheter på ett professionellt och etiskt hållbart vis.”

Värdegrunden representerar våra gemensamma prioriteringar och vårt fokus på de värderingar som utgör hjärtat i vår verksamhet. Värdegrunden kan summeras i fyra ledord:

Engagemang

Bemötande

Professionalism

Etisk hållbarhet

Med stort engagemang arbetar vi för att förändra livet för barn, unga och vuxna. Vi bemöter människor som hamnat i svårigheter på grund av psykisk ohälsa, våld eller kriminalitet på ett varmt och professionellt vis. Med hög kompetens och en tydlig etisk ansats arbetar vi tillsammans för att skapa en positiv miljö med individen i fokus.

SSIL – För vård och omsorg

Friab anlitar SSIL – För vård och omsorg. Detta innebär bland annat tjänsten kvalitetsindex. Kvalitetsindex är ett “kundnöjdhetsindex” där man mäts på flera olika områden gällande verksamhetens kvalitet.

SSIL följer upp alla våra placeringar.

Back To Top