skip to Main Content

Kvalitet och ansvar

Vårt största fokus är att erbjuda bästa möjliga vård och omsorg till våra kunder. Det gör vi genom ett medvetet, systematiskt och kunskapsbaserat kvalitetsarbete. Våra kunder ska känna sig trygga med vetskapen om att vi erbjuder rätt kompetens och rätt resurs för varje enskild individ.

Vi vill:

  • Möta våra kunders behov och önskemål.
  • Genomföra mätningar och uppföljningar av vården vi erbjuder.
  • Uppfylla de krav och mål som gäller enligt rådande lagar och föreskrifter.
  • Arbeta kontinuerligt med kompetensutveckling och värna om en trygg arbetsmiljö.

Hur arbetar vi med kvalitet:

  • Vi grundar vårt arbetssätt på evidensbaserad kunskap
  • Vi utgår från den berörda personens situation, erfarenhet och önskemål
  • Vi använder oss kontinuerligt av kundundersökningar, brukarindex, intern och extern revision och medarbetarundersökningar

Våra rutiner för egenkontroller, riskanalyser och avvikelserapporter skapar förutsättningar för ett effektivt förbättringsarbete. Kvalitetsledningssystemet förenklar vardagen och främjar ett processinriktat arbetssätt och ett riskbaserat tänkande hos alla våra medarbetare.

Kvalitetsmål

Att kontinuerligt arbeta för en ökad kundtillfredsställelse är organisationens övergripande kvalitetsmål. Utförliga, mätbara delmål utarbetas per enhet och är välförankrade i organisationens värdegrund och övergripande strategi. Våra ledord engagemang, ansvar och etisk hållbarhet speglar vår företagskultur och tillsammans arbetar vi för att uppnå våra mål.

Har du frågor om vårt kvalitetsarbete är du välkommen att kontakta oss!

Vår vision

Vår vision är att hela verksamheten ska bedrivas på ett sätt som är etiskt, socialt och miljömässigt hållbart.

Vi ska arbeta för att förändra livet för barn, unga och vuxna som hamnat i svårigheter på grund av psykisk ohälsa, våld eller kriminalitet. Gemensamt är att de behöver stöd, omtanke och behandling som leder till förändring. Det blir vår uppgift att genom största möjliga engagemang och insatser hjälpa dem till ett bättre liv.

Vår personal

Friab är kollaktivavtals anslutna. Personalen har regelbunden handledning av externa handledare och utbildas kontinuerligt. Våra familjehem har handledning varje vecka och samlas till utbildning och utveckling fyra gånger per år.

ISO 9001:2008 certifierad

För att säkerställa att Socialtjänstlagen och Socialstyrelsens krav på kvalitetsledningssystem uppfylls och kvaliteten utvecklas och förbättras så har Friab valt att ISO-certifiera verksamheten.

Certifikatet ISO 9001:2008 innebär att verksamheten bedrivs med systematiserade rutiner och med processangreppssätt som utgångspunkt för utformning, implementering och underhåll av systemet.

Interna och externa revisioner hålls årligen för att ständigt förbättra och utveckla vårt kvalitetsledningssystem och för att kontrollera att vi lever upp till de krav certifieringen ställer.

Ladda ner vårt certifikat här.

Läs mer om ISO 9001 kvalitetscertifiering

SSIL – För vård och omsorg

Friab köper kontinuerligt tjänsten uppföljning av SSIL – För vård och omsorg. Detta innebär bl.a. Kvalitetsindex. Kvalitetsindex kan sägas vara ett “kundnöjdhetsindex”. Där får vi information om hur uppdragsgivaren, klient och anhörig ser på vår verksamhet.

SSIL följer upp alla våra placeringar.

Läs mer om SIL

SSIL logo
Back To Top