skip to Main Content

Behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här informationstexten är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi är personuppgiftsansvariga

Friab individ och familj med organisationsnummer 556651–4336 och adress La Cours gata 4, 252 31 Helsingborg ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. Friab individ och familj är därför personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in om dig.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför?

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig. För att kunna ingå samt fullgöra avtal med dig behöver vi information så som förnamn, efternamn, e-postadress, adress och andra kontaktuppgifter till dig. Vi får inte tillgång dina personuppgifter på annat vis än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss.
Vi användes oss inte av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål om du inte har givit oss ditt explicita samtycke för detta.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet våra metoder så att skyddet av dina uppgifter hela tiden är så bra som möjligt.

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag, myndigheter eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för
marknadsföringsändamål.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och under en skälig tid därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under längre tid än ett år från och med avtalets upphörande, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.

Tillgänglighet och rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du flera rättigheter kopplat till denna behandling. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa. Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan uppvisa din identitet på ett trovärdigt vis är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

Tillgång till personuppgifter

Rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering

Om vi behandlar personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre har rättslig grund att behandla personuppgifter kan man få dessa raderade. Om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dem rättade eller kompletterade.

Dataportabilitet

Under vissa omständigheter kan man få de uppgifter vi behandlar i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta gäller beträffande de personuppgifter som har inlämnats egenhändigt och som vi behandlar med stöd av samtycke, eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullfölja avtal med registrerad.

Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar kan man begära att vi ska begränsa vår behandling av egna personuppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dessa för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Kontakt

Om du har frågor eller vill utöva någon av ovan genomgångna rättigheter når du oss på info@friab.se, vi ser till att du får hjälp av rätt person för ärendet

Back To Top